• Zhechko Kyurkchiev

  Zhechko Kyurkchiev

  Chief Executive Officer

 • Tsvetomir Tsankov

  Tsvetomir Tsankov

  Chief Production Operations Officer

 • Emmanuel Totev

  Emmanuel Totev

  Chief Commercial Officer

 • Alexander Teodosiev

  Alexander Teodosiev

  Chief Financial Officer

 • Tanya Peychinova

  Tanya Peychinova

  Chief Human Resources Officer

 • Ivaylo Rachev

  Ivaylo Rachev

  Senior Sales Director

 • Tanya Kyurkchieva

  Tanya Kyurkchieva

  Chief Business Strategy Officer